• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Các phòng chức năng
Thứ tư, 11 Tháng 3 2009 08:34
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội có tổng số 08  phòng chức năng.

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo là bộ phận chức năng có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học, giáo viên Trung học cơ sở và các loại hình đào tạo khác.


Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ là bộ phận chức năng có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Đảng uỷ và Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ và giữ gìn an ninh trật tự.


Phòng Hành chính - Quản trị

Phòng Hành chính - Quản trị là bộ phận chức năng có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác hành chính, kế hoạch, tổng hợp đánh giá tình hình, điều phối hoạt động của các đơn vị trong trường, công tác chính trị tư tuởng trong cán bộ viên chức và quản lý cơ sở vật chất.


Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng kế hoạch - tài vụ tham mưu, giúp cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch về kinh tế, tài chính của Trường, theo dõi giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác kế hoạch tài chính trong toàn trường.


Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Quản lý khoa hoc - Hợp tác quốc tế là bộ phận chức năng có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ và hợp tác quốc tế.


Phòng Công tác học sinh sinh viên

Phòng Công tác học sinh sinh viên là bộ phận chức năng có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác học sinh, sinh viên.


Phòng Thanh tra - Pháp chế

Phòng thanh tra đảm bảo chất lượng giáo dục là bộ phận chức năng có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác thanh tra và đảm bảo chất lượng giáo dục.


Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục là bộ phận chức năng có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.