• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Khung chương trình đào tạo: Ngành Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch)

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 ĐVHT

TT

TÊN NHÓM KIẾN THỨC, MÔN HỌC, HỌC PHẦN

SỐ ĐVHT

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

8

2

Đư­ờng lối CM của Đảng CSVN

4

3

T­ư tư­ởng Hồ Chí Minh

3

4

Ngoại ngữ 2 (Trung văn 1, 2, 3)

8

5

Dẫn luận ngôn ngữ học đại c­ương

2

6

Tin học cơ sở

2

7

Tiếng Việt thực hành

2

8

Giáo dục Thể chất

6

9

Giáo dục quốc phòng

9

(Chưa kể các nội  dung về Giáo dục thể chất ( 3đvht) và Giáo dục quốc phòng (135 tiết)).

Kiến thức giáo  dục chuyên nghiệp: 114 ĐVHT

TT

TÊN NHÓM KIẾN THỨC, MÔN HỌC, HỌC PHẦN

SỐ ĐVHT

1

Nhập môn Việt Nam học (LS-ĐL DL)

4

2

Tổng quan du lịch (Pháp luật du lịch)

3

3

Kỹ năng giao tiếp (Tiếng Việt)

2

4

Hà Nội học

2

5

Cơ sở văn hoá Việt Nam

2

6

Ngữ âm

4

7

Ngữ pháp

6

8

Từ vựng và Ngữ nghĩa

4

9

Đất n­ước học (Anh Mỹ)

3

10

Giao thoa văn hoá (Anh Việt)

3

11

Tiếng Anh th­ương mại 1

20

12

Tiếng Anh th­ương mại 2

6

13

Tiếng Anh th­ương mại 3

7

14

Tiếng Anh du lịch 1

12

15

Tiếng Anh du lịch 2

10

16

Tiếng Anh du lịch 3

10

17

Dịch Anh Việt, Việt Anh chuyên ngành DLTM

8

18

Tìm hiểu thực tế VN (TM, DLLH, NH, KS)

4

19

Chuyên đề bổ trợ nghiệp vụ Du lịch

2

20

Chuyên đề bổ trợ nghiệp vụ Th­ương mại

2

Thực tập: 08 ĐVHT

Làm Khóa luận (hoặc Thi tốt nghiệp): 10 ĐVHT  (150 tiết)

   [Trở về]